Ice background splash

Algemene voorwaarden Eventerprise BV en Het Organisatieteam

Het IJsbeelden Festival wordt georganiseerd en geexploiteerd door Eventerprise BV.

 

Artikel 1: Definities

Eventerprise BV, statutair gevestigd aan de Haparandaweg 948-A, 1013BD te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Rieteweg 4, 8011AB, Zwolle (KvK nummer: 56395450).

 

Bezoeker: de natuurlijke persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht en/of in bezit heeft voor een door Eventerprise BV georganiseerd evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit evenement;

 

Overeenkomst: de tussen Eventerprise BV en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst; (Publieks)evenement: georganiseerd door Eventerprise BV;

 

Toegangsbewijs: een door Eventerprise BV (of in opdracht van Eventerprise BV door een extern ticketbedrijf) verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot - en recht geeft op het bijwonen van - het Evenement;

 

Locatie: de plaats waar het evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen;

 

Publiek: alle bij het evenement aanwezige toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Eventerprise BV samenhangend met het Evenement.

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst, indien deze tot stand komt door middel van - en/of Bezoeker een toegangsbewijs koopt via - een door Eventerprise BV ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.

 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Eventerprise hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Eventreprise BV zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Eventerprise BV uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomst waarvoor Eventerprise BV de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het evenement koopt en/of bestelt, ongeacht het (voor)verkoopadres en/of op het moment dat Bezoeker een toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

Artikel 4: Toegangsbewijs

4.1 Het Toegangsbewijs is en blijft te allen tijde eigendom van Eventerprise BV.

 

4.2 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon.

 

4.3 Het Toegangsbewijs is strikt persoonlijk en geeft alleen toegang aan diegene die het Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het Evenement.

 

4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot het Evenement aan Bezoekers ouder dan 18 (zegge: achttien) jaar, tenzij anders overeengekomen.

 

4.5 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies,diefstal, beschadiging en misbruik op Bezoeker.

 

4.6 Eventerprise BV garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien deze is gekocht en/of besteld bij een officieel door Eventerprise BV erkend (voor)verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker.

 

4.7 Eventerprise BV behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal - al dan niet - per persoon te reserveren Toegangsbewijzen.

 

4.8 Een groepsreservering kan na de ondertekening van de reservering niet meer worden geannuleerd. Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor evenement schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden tot een teruggave van de entreeprijs.

 

4.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud.

Artikel 5: Verbod (door)verkoop

5.1 Het is Bezoeker niet toegestaan het Toegangsbewijs anders dan met de schriftelijke toestemming van Eventerprise BV (door) te verkopen aan een derde en/of Toegangsbewijzen met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.

 

5.2 Indien Eventerprise BV gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Bezoeker niet de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, dan behoudt Eventerprise BV het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

Artikel 6: Verplichtingen Bezoeker

6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

 

6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan eventuele fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

 

6.3 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Eventerprise BV en/of personeel op Locatie dient te tonen.

 

6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Eventerprise BV en/of personeel op Locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.

 

6.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft Eventerprise BV het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen. Tenzij anders overeengekomen en gecommuniceerd via de website van het evenement.

 

6.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel of gedeeltelijk te registreren/ fotograferen/ filmen. Indien Bezoeker hiermee in strijd handelt, dan heeft Eventerprise BV het recht om deze registratie/foto's/ film in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren. De door Bezoeker gemaakte registraties/ foto's/ films zijn strikt voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar gemaakt worden.Op de website van een betreffend evenement staat aangegeven of het registeren/fotograferen/ filmen is toegestaan met eventueel de daarbij behorende condities.

 

6.7 Het is Bezoeker niet toegestaan om etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, wapens, paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie.

 

6.8 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren. Buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes.

 

6.9 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs.

Artikel 7: Rechten Eventerprise BV

7.1 Eventerprise BV behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Eventerprise BV dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

 

7.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Eventerprise BV het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

 

7.3 Consumptiebonnen en/of -munten, die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement.

 

7.4 Eventerprise BV heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling het evenement te verplaatsen dan wel te annuleren. Indien Eventerprise BV het Evenement in geval van onvoldoende belangstelling annuleert, dan is Eventerprise BV gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van Bezoeker, met dien verstande dat Eventerprise BV niet aansprakelijk is voor

gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het Publiek.

 

8.2 Eventerprise BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Eventerprise BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

 

8.3 De totale aansprakelijkheid van Eventerprise BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Eventerprise BV zal worden uitgekeerd.

 

8.4 Aansprakelijkheid van Eventerprise BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eventerprise BV meldt.

 

8.6 Indien Eventerprise BV direct of indirect ondergeschikten van Eventerprise BV, niet-ondergeschikten, hulppersonen en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Eventerprise BV ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Eventerprise BV niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Eventerprise BV .

 

8.7 Eventerprise BV zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Eventerprise BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de schade die hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker.

 

8.8 In geval de Bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde –niet zijnde Eventerprise BV - en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de Bezoeker levert, is Eventerprise BV Groep op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs.

 

8.9 Bezoeker zal Eventerprise BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan Eventerprise BV iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Eventerprise BV gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht zal Eventerprise BV het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Eventerprise BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Eventerprise BV jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Eventerprise BV kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van Eventerprise BV of van personen waarvan Eventerprise BV bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Eventerprise BV, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Eventerprise BV, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

 

9.3 Indien Eventerprise BV het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Eventerprise BV gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

 

9.4 Indien Eventerprise BV het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. Eventerprise BV is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

Artikel 10: Boetebeding

Bij overtreding van enige verplichting van Bezoeker ingevolge het bepaalde in artikel 5, is Bezoeker, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een vrijwillige boete ter hoogte van € 5.000,00 ineens en € 1.000,00 per (door)verkocht Toegangsbewijs aan Eventerprise BV verschuldigd, onverminderd enig ander aan Eventerprise BV toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Persoonsgegevens

Indien Eventerprise BV persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal Eventerprise BV dit doen in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12: Nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de Rechtbank Zwolle in eerste aanleg bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, onverminderd het rechtvan Opdrachtnemer om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel